کلیدواژه‌ها = درمان بین فردی فراشناختی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد خودشیفته: مطالعه موردی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-24

عیسی مرادی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی