نویسنده = علی اکبری دهکردی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی چالش های میانسالی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-180

عباس روزبهانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی