نویسنده = اسکندر فتحی آذر
اثربخشی برنامۀ آموزش بخشایشگری بر امیدواری تحصیلی در میان دانش‌آموزان قربانی قلدری

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 265-281

10.22059/japr.2022.325715.643871

رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ شهروز نعمتی؛ دل آرام محمدی


اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه‌های هیجان‌های منفی تحصیلی

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 77-90

10.22059/japr.2018.69112

عبداله رشیدزاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری؛ تورج هاشمی