نویسنده = تورج هاشمی
بررسی نقش اتحاددرمانی در اثربخشی درمان با میانجی‌گری همراهی مراجع

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 171-190

10.22059/japr.2021.313926.643694

شفیقه ایمان زاده؛ مرضیه علیوندی وفا؛ تورج هاشمی؛ معصومه آزموده


اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه‌های هیجان‌های منفی تحصیلی

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 77-90

10.22059/japr.2018.69112

عبداله رشیدزاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری؛ تورج هاشمی