کلیدواژه‌ها = مقیاس
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ساده‌لوحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22059/japr.2024.357055.644582

علی ترکاشوند؛ فاطمه خونساری؛ امیر قمرانی


ساخت پرسشنامه سوگیری‌های تفسیر تیپ شخصیتی دی و ویژگی‌های روان‌سنجی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.362857.644692

سیده زهرا موسوی؛ علی پاکیزه؛ سوران رجبی؛ کری جان ریس