کلیدواژه‌ها = درگیری تحصیلی
مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس راهبردهای بازداری و ارزیابی مجدد شناختی: نقش میانجی انواع درگیری تحصیلی نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22059/japr.2023.337312.644165

منیره خسروی؛ فریده سادات حسینی؛ سوران رجبی


اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت مدرسه محور بر سطوح درگیری تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-35

10.22059/japr.2020.297897.643439

سما سادات؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری