کلیدواژه‌ها = درگیری تحصیلی
اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت مدرسه محور بر سطوح درگیری تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-35

10.22059/japr.2020.297897.643439

سما سادات؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری