دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

رابطه بین پیوند والدینی و حوزه خودگردانی و عملکرد مختل طرحواره‎های ناسازگار اولیه با نقش میانجی تنظیم هیجانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.340360.644209

محدثه اکبری؛ احمد برجعلی؛ مهدی خانجانی


اثربخشی آموزش ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر الگوهای ارتباطی زنان متأهل دارای سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.340640.644213

شایسته جنگی رودی؛ احمد حیدرنیا؛ هادی عباسی


واکاوی مشکلات زنان دارای همسر جانباز و بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر مشکلات روانشناختی-زناشویی آن ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22059/japr.2024.342993.644258

محمد محمدی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری گیوی


شناسایی فرآیند یاددهی-یادگیری در بستر الکترونیک دانشگاه تهران: یک مطالعه پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22059/japr.2023.353563.644500

راضیه صفاری فرد؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ الهه حجازی؛ فاطمه نارنجی ثانی


تأثیر آموزش سرمایه روان شناختی بر التزام و هیجان های مثبت تحصیلی در دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22059/japr.2024.358495.644629

معصومه بشارتی پور؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی