نویسنده = احمد عابدی
بررسی تحلیلی روش گروه بندی تمام وقت دانش آموزان مدارس استعداد درخشان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 93-122

10.22059/japr.2018.66957

محسن حاج کاظمیان؛ رﺿﺎ هویدا؛ احمد عابدی؛ سعید رجائی پور