کلیدواژه‌ها = معلمان
اثربخشی بسته آموزشی تجربه بهینه مبتنی بر نظریه چیکسنت میهای بر رفتارهای نوآورانه و تدریس اثربخش معلمان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.365352.644731

زهرا قادری؛ ایلناز سجادیان؛ محمدعلی نادی