تعداد مقالات: 340
327. مقایسه اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و تن آرامی بر ترس از فرآیند زایمان در زنان نخست زا

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 203-217

گیتا گرامی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ مستوره صداقت؛ آمنه معاضدیان


330. ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی: کاربرد نظریه سؤال-پاسخ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 219-231

حسن تقیان؛ علی مقدم زاده؛ کیوان صالحی


334. اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 221-242

کبری اباذری قره بلاغ؛ مختار ملکپور؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی