کلیدواژه‌ها = زنان
واکاوی عوامل خطر و محافظ در زنان اقدام کننده به خودکشی: یک رویکرد پدیدارشناختی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 19-38

10.22059/japr.2022.325677.643874

سپیده کیانزاد؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ سید غفور موسوی


ارزیابی مدل رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری همدلی زناشویی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 183-198

10.22059/japr.2022.320767.643793

رجبی غلامرضا؛ فرزاد کاظمی؛ خدیجه شیرالی نیا


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-82

10.22059/japr.2019.271752

سحر صمدی کاشان؛ منصوره حاج حسینی؛ احمد به پژوه؛ محمد صادق زمانی زارچی


پیامدهای روانی – اجتماعی برای زنان متأهل مبتلاء به HIV/AIDS

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 71-90

10.22059/japr.2019.70959

الهه حجازی؛ یاسر مدنی؛ صالحه ایرانمنش


عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 55-75

10.22059/japr.2018.69568

پریسا غفوریان نوروزی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سید علی کیمیایی