کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
تدوین الگوی ساختاری رابطة شخصیت با شایستگی تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 275-292

10.22059/japr.2022.327140.643910

فاطمه عطار خامنه ‌ای؛ پروین کدیور؛ سوزان امامی پور؛ مژگان سپاه منصور


اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 363-378

10.22059/japr.2022.304675.643549

علی مرتضایی؛ زهرا ایرانمنش؛ فاطمه السادات رباطی؛ وحید منظری توکلی