کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 363-378

10.22059/japr.2022.304675.643549

علی مرتضایی؛ زهرا ایرانمنش؛ فاطمه السادات رباطی؛ وحید منظری توکلی