کلیدواژه‌ها = درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان نابارور

دوره 15، شماره 2، تیر 1403

10.22059/japr.2024.344949.644309

کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاطمه شهابی‌زاده


مقایسه اثربخشی گروه درمانی های مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره بر سبک مقابله‌ای اجتناب و شاخص توده بدنی در افراد چاق مبتلا به خوردن هیجانی

دوره 15، شماره 2، تیر 1403

10.22059/japr.2023.323269.643831

ایمان نجار کاخکی؛ مریم کلهرنیا گل کار؛ عاطفه نژادمحمد نامقی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ مجید ولی زاده