نویسنده = علی اکبر ارجمندنیا
ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون سنجش حافظه فعال تهران

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 141-160

10.22059/japr.2019.74275

علی اکبر ارجمندنیا؛ سهیلا طالبی؛ محمدعلی میری


ویژگی های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة حافظه فعال بزرگسالان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 97-112

10.22059/japr.2017.63710

علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا حاجیان؛ سمانه ملکی