کلیدواژه‌ها = اضطراب اجتماعی
نقش واسطه ای مهار هیجانی در تبیین رابطه علی بین دلبستگی به والدین و همسالان با اضطراب اجتماعی در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/japr.2023.343756.644283

محبوبه اکبری؛ پگاه فرخ زاد؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


تدوین بسته آموزشی ارتباط بدون خشونت و بررسی اثربخشی آن بر اضطراب اجتماعی و قلدری دانش‌آموزان پسر پرخاشگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22059/japr.2024.363338.644704

اعظم سبحانی نجف آبادی؛ محبوبه سادات فدوی؛ علی مهداد