کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در آتش‌نشانان شهر اصفهان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 83-100

10.22059/japr.2021.311613.643663

محمد سلطانی زاده؛ حمید کاظمی؛ ندا دارابی؛ سپیده قدرتی پور


مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی–رفتاری و پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و مسئولیت‌پذیری افراطی اختلال شخصیت وسواس-جبری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 119-136

10.22059/japr.2019.275479.643173

مهدی تقوی‌زاده؛ بهمن اکبری؛ عباسعلی حسین‌خانزاده؛ محسن مشکبید‌حقیقی