دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-180 
1. ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویان

صفحه 1-14

10.22059/japr.2018.69108

فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ حسین کارشکی؛ مرضیه ترکمنی


4. عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی

صفحه 55-75

10.22059/japr.2018.69568

پریسا غفوریان نوروزی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سید علی کیمیایی


7. اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده ریسک فاکتور

صفحه 117-130

10.22059/japr.2018.69113

رضا رستمی؛ سارا کشاورز مقدم؛ نیما قربانی؛ عباس رحیمی نژاد؛ علی واشقانی فراهانی