دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-180 
1. ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویان

صفحه 1-14

فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ حسین کارشکی؛ مرضیه ترکمنی


4. عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی

صفحه 55-75

پریسا غفوریان نوروزی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سید علی کیمیایی


6. تبیین رفتارهای فرانقشی کارکنان بر اساس گرایش به توسعه فردی

صفحه 91-116

فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی؛ سارا رحمتی


7. اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده ریسک فاکتور

صفحه 117-130

رضا رستمی؛ سارا کشاورز مقدم؛ نیما قربانی؛ عباس رحیمی نژاد؛ علی واشقانی فراهانی