دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-185 
اثرات تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توانایی تصویرسازی دانشجویان

صفحه 149-165

10.22059/japr.2018.68182

میثم یاوری کاتب؛ یوسف مقدس تبریزی؛ شهناز شهربانیان؛ حسن غرایاق زندی؛ فاطمه به جامه