دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-387 
13. تأثیر تمرینات ذهن‌آگاهی و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر اضطراب از آسیب و عملکرد ورزشی شمشیربازان نخبه

صفحه 247-263

10.22059/japr.2021.305625.643566

الهه سیف الدینی زرندی؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ یوسف مقدس تبریزی؛ مهدیه آکوچکیان