تعداد مقالات: 352
116. ارائه مدل علی روابط سرمایه های روان‌شناختی و هیجانات تدریس: نقش واسطه‌ای خستگی هیجانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-71

احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ یاسمین عابدینی


120. رابطه هوش هیجانی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-68

سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی


121. تأثیر آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر عشق به یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌ّآموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-67

عزت‌اله قدم‌پور؛ حمیده اداوی؛ سمیه روشن نیا


122. مقایسه سرشت و منش در مردان سیگاری و غیر سیگاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-71

سعید پورنقاش تهرانی؛ زهرا حسین زاده


124. عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-75

پریسا غفوریان نوروزی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سید علی کیمیایی