نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک (SAM) تهیه هنجار مقدماتی بار هیجانی واژگان فارسی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 41-71]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی تربیت دینی از چهار منظر [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 81-98]
 • آموزش بررسی تأثیر آموزش مسائل محیط زیستی بر بهبود سلامت روان کودکان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 137-150]
 • آموزش عالی آموزش عالی و تربیت دینی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 41-68]

ا

 • اتیسم تأثیر درمان با کمک حیوانات بر نشانه های اصلی اتیسم در کودکان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 61-76]
 • احساس مذهبی مبانی روانشناختی و تربیتی پرورش باورها و پدیدآیی رفتارهای مذهبی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 133-143]
 • اختلالات یادگیری بررسی شیوع اختلالات یادگیری و پیش بینی کننده های جمعیت شناختی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 181-192]
 • اختلال شخصیت وسواسی- جبری بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر علایم اختلال شخصیت وسواسی- جبری [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 1-13]
 • اختلال نارسایی توجه‌/‌بیش‌فعالی اثر‌بخشی آموزش تکنیک لاک‌پشت بر افزایش بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 199-212]
 • اختلال های اضطرابی رابطه بین رضایت زناشویی مادران و اختلال های اضطرابی کودکان در خانواده های سالم، آشفته و طلاق [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • استرس فرزندپروری مقایسه استرس فرزندپروری مادرانِ کودکانِ پسر عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و معلول جسمی- حرکتی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • اسلام آموزش عالی و تربیت دینی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 41-68]
 • اضطراب مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و فراشناخت درمانی بر اضطراب دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • الگوی چند محوری شفیع آبادی مقایسه اثربخشی الگوی چندمحوری با نظریه محدودیت و سازش بر افزایش رفتار کارآفرینانه [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 77-92]
 • ایمان آموزش عالی و تربیت دینی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 41-68]
 • انتخاب ادراک دانش‌آموزان از فعالیت‌های کلاسی و پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 25-38]
 • انعطاف پذیری کاوشی در مولفه های رفتار و عملکرد (مطالعه موردی) [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 121-136]
 • انگاره غالب ملاحظات زمینه ای برای اثربخشی مداخلات تربیتی در اعتلا و تعمیق دینداری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 21-39]

ب

 • بازداری پاسخ اثر‌بخشی آموزش تکنیک لاک‌پشت بر افزایش بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 199-212]
 • بازی درمانی اثربخشی بازی درمانی در مهارت های اجتماعی و رفتارهای تهاجمی دانش آموزان با نشانگان داون [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 193-208]
 • باورهای دینی مبانی روانشناختی و تربیتی پرورش باورها و پدیدآیی رفتارهای مذهبی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 133-143]
 • برنامه های فرهنگی دانشجویی طراحی برنامه‌ تعاملی روانی- اجتماعی باورها و رفتارهای دینی دانشجویان بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • برون سو بررسی دلایل افزایش یا کاهش میزان دینداری دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 99-113]
 • بهداشت روان بررسی تأثیر آموزش مسائل محیط زیستی بر بهبود سلامت روان کودکان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 137-150]

پ

 • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • پسر بررسی دلایل افزایش یا کاهش میزان دینداری دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 99-113]
 • پیش بینی کننده های جمعیت شناختی بررسی شیوع اختلالات یادگیری و پیش بینی کننده های جمعیت شناختی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 181-192]
 • پیشرفت ادراک دانش‌آموزان از فعالیت‌های کلاسی و پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 25-38]

ت

 • تجربه عملی دینداری بررسی عوامل تربیتی و روانشناختی مؤثر بر دینداری دانشجویان: برداشتی از احادیث [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 115-132]
 • تحلیل عاملی اکتشافی ساختار عاملی مقیاس شفقت خود در ایران [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 29-41]
 • تحلیل عاملی تاییدی ساختار عاملی مقیاس شفقت خود در ایران [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 29-41]
 • تربیت دینی آموزش عالی و تربیت دینی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 41-68]
 • تعامل آموزش عالی و تربیت دینی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 41-68]
 • تعاملات اجتماعی اثربخشی بازی درمانی در مهارت های اجتماعی و رفتارهای تهاجمی دانش آموزان با نشانگان داون [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 193-208]
 • تعلیم و تربیت دینی آسیب شناسی تربیت دینی از چهار منظر [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 81-98]
 • تعمق کاوشی در مولفه های رفتار و عملکرد (مطالعه موردی) [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 121-136]
 • تفاوت های جنسیتی رابطه امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه دانشجویان با یادگیری مهارت های زبان آموزی توسط آنان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]
 • تکنیک لاک‌پشت اثر‌بخشی آموزش تکنیک لاک‌پشت بر افزایش بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 199-212]

ج

 • جامعیت کاوشی در مولفه های رفتار و عملکرد (مطالعه موردی) [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 121-136]
 • جهت گیری هدفی رابطه ابعاد کمال‌گرایی و جهت گیری هدفی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 151-162]

چ

 • چالش ادراک دانش‌آموزان از فعالیت‌های کلاسی و پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 25-38]

ح

 • حافظه ی بلندمدت دیداری بررسی و مقایسه ی حافظه ی دیداری دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوا 11-18 ساله شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 109-121]
 • حافظه ی دیداری بررسی و مقایسه ی حافظه ی دیداری دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوا 11-18 ساله شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 109-121]
 • حافظه فعال بررسی روایی محتوایی و روایی همزمان "نرم افزار تقویت حافظه فعال" با خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" و خرده آزمون‌ حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران-استنفوردبینه" [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]
 • حافظه ی کوتاه مدت دیداری بررسی و مقایسه ی حافظه ی دیداری دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوا 11-18 ساله شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 109-121]
 • حرمت خود سبک های دفاعی تابعی از خودکارآمد پنداری هیجانی و حرمت خود [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 27-39]

خ

 • خانواده رابطه بین رضایت زناشویی مادران و اختلال های اضطرابی کودکان در خانواده های سالم، آشفته و طلاق [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • خودکارآمدپنداری هیجانی سبک های دفاعی تابعی از خودکارآمد پنداری هیجانی و حرمت خود [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 27-39]

د

 • داستان اجتماعی مقایسه سبک های مهارگری در افراد افسرده بالینی، افسرده غیربالینی و افراد بهنجار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 13-24]
 • داستان اجتماعی اثربخشی داستان‏های اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک با عملکرد بالا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-54]
 • دانشجو بررسی دلایل افزایش یا کاهش میزان دینداری دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 99-113]
 • دختر بررسی دلایل افزایش یا کاهش میزان دینداری دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 99-113]
 • درمان با کمک حیوانات تأثیر درمان با کمک حیوانات بر نشانه های اصلی اتیسم در کودکان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 61-76]
 • درون سو بررسی دلایل افزایش یا کاهش میزان دینداری دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 99-113]
 • دینداری ملاحظات زمینه ای برای اثربخشی مداخلات تربیتی در اعتلا و تعمیق دینداری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 21-39]
 • دینداری بررسی دلایل افزایش یا کاهش میزان دینداری دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 99-113]
 • دینداری بررسی مبانی فلسفی و میزان هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی آنان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 73-92]

ر

 • رضایت از زندگی پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی و نشانه های روانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 163-179]
 • رضایت زناشویی ارزیابی نقش سبک‌های فرزندپروری ادراک شده فرزندان و رضایت زناشویی والدین در پیش‌بینی معنویت در فرزندان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • رضایت زناشویی رابطه بین رضایت زناشویی مادران و اختلال های اضطرابی کودکان در خانواده های سالم، آشفته و طلاق [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • رضایت زناشویی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • رضایت مندی زوجیت بررسی رابطه رضایت مندی زوجیت و سبک های تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 137-152]
 • رفتار کاوشی در مولفه های رفتار و عملکرد (مطالعه موردی) [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 121-136]
 • رفتار کارآفرینانه مقایسه اثربخشی الگوی چندمحوری با نظریه محدودیت و سازش بر افزایش رفتار کارآفرینانه [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 77-92]
 • رفتارهای تکراری و کلیشه ای تأثیر درمان با کمک حیوانات بر نشانه های اصلی اتیسم در کودکان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 61-76]
 • رفتارهای تهاجمی اثربخشی بازی درمانی در مهارت های اجتماعی و رفتارهای تهاجمی دانش آموزان با نشانگان داون [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 193-208]
 • رفتارهای دینی مبانی روانشناختی و تربیتی پرورش باورها و پدیدآیی رفتارهای مذهبی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 133-143]
 • رهایی‌ بخشی واقع گرایی انتقادی و تعلیم و تربیت چند فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 75-91]
 • روایی محتوایی بررسی روایی محتوایی و روایی همزمان "نرم افزار تقویت حافظه فعال" با خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" و خرده آزمون‌ حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران-استنفوردبینه" [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]
 • روانسنجی بررسی روایی محتوایی و روایی همزمان "نرم افزار تقویت حافظه فعال" با خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" و خرده آزمون‌ حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران-استنفوردبینه" [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]
 • روایی همزمان بررسی روایی محتوایی و روایی همزمان "نرم افزار تقویت حافظه فعال" با خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" و خرده آزمون‌ حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران-استنفوردبینه" [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]

س

 • سبک تفکر بررسی رابطه رضایت مندی زوجیت و سبک های تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 137-152]
 • سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده ارزیابی نقش سبک‌های فرزندپروری ادراک شده فرزندان و رضایت زناشویی والدین در پیش‌بینی معنویت در فرزندان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • سبک هویت اطلاعاتی رابطه سبک های هویت و بهزیستی روانشناختی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 93-106]
 • سبک هویت سردرگم/اجتنابی رابطه سبک های هویت و بهزیستی روانشناختی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 93-106]
 • سبک هویت هنجاری رابطه سبک های هویت و بهزیستی روانشناختی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 93-106]
 • سنت و مدرنیته آسیب شناسی تربیت دینی از چهار منظر [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 81-98]

ش

 • شفقت خود ساختار عاملی مقیاس شفقت خود در ایران [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 29-41]
 • شکوفائی فطرت بررسی عوامل تربیتی و روانشناختی مؤثر بر دینداری دانشجویان: برداشتی از احادیث [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 115-132]
 • شناخت مذهبی مبانی روانشناختی و تربیتی پرورش باورها و پدیدآیی رفتارهای مذهبی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 133-143]

ط

 • طرحواره درمانی بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر علایم اختلال شخصیت وسواسی- جبری [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 1-13]
 • طرحواره های ناسازگار بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر علایم اختلال شخصیت وسواسی- جبری [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 1-13]
 • طلاق اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]

ع

 • عاملیت عقلانی واقع گرایی انتقادی و تعلیم و تربیت چند فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 75-91]
 • عقب مانده ذهنی مقایسه استرس فرزندپروری مادرانِ کودکانِ پسر عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و معلول جسمی- حرکتی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • عقل آموزش عالی و تربیت دینی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 41-68]
 • علاقه ادراک دانش‌آموزان از فعالیت‌های کلاسی و پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 25-38]
 • عوامل آسیب زا بررسی عوامل تربیتی و روانشناختی مؤثر بر دینداری دانشجویان: برداشتی از احادیث [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 115-132]
 • عوامل تربیتی و روانشناختی دینداری بررسی عوامل تربیتی و روانشناختی مؤثر بر دینداری دانشجویان: برداشتی از احادیث [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 115-132]

ف

 • فراشناخت درمانی مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و فراشناخت درمانی بر اضطراب دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • فرسودگی تحصیلی رابطه ابعاد کمال‌گرایی و جهت گیری هدفی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 151-162]
 • فرهنگ ایرانی ساختار عاملی مقیاس شفقت خود در ایران [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 29-41]

ک

 • کمال‌گرایی رابطه ابعاد کمال‌گرایی و جهت گیری هدفی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 151-162]
 • کنجکاوی مبانی روانشناختی و تربیتی پرورش باورها و پدیدآیی رفتارهای مذهبی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 133-143]
 • کودک رابطه بین رضایت زناشویی مادران و اختلال های اضطرابی کودکان در خانواده های سالم، آشفته و طلاق [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • کودکان بررسی تأثیر آموزش مسائل محیط زیستی بر بهبود سلامت روان کودکان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 137-150]
 • کودکان اتیستیک مقایسه سبک های مهارگری در افراد افسرده بالینی، افسرده غیربالینی و افراد بهنجار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 13-24]
 • کودکان اتیستیک اثربخشی داستان‏های اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک با عملکرد بالا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-54]
 • کودکان با نشانگان داون اثربخشی بازی درمانی در مهارت های اجتماعی و رفتارهای تهاجمی دانش آموزان با نشانگان داون [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 193-208]

م

 • مداخلات تربیتی ملاحظات زمینه ای برای اثربخشی مداخلات تربیتی در اعتلا و تعمیق دینداری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 21-39]
 • مدل شناختی- رفتاری طراحی برنامه‌ تعاملی روانی- اجتماعی باورها و رفتارهای دینی دانشجویان بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • میزان دینداری ملاحظات زمینه ای برای اثربخشی مداخلات تربیتی در اعتلا و تعمیق دینداری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 21-39]
 • مسائل محیط زیستی بررسی تأثیر آموزش مسائل محیط زیستی بر بهبود سلامت روان کودکان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 137-150]
 • مشکلات رفتاری مقایسه سبک های مهارگری در افراد افسرده بالینی، افسرده غیربالینی و افراد بهنجار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 13-24]
 • مشکلات رفتاری اثربخشی داستان‏های اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک با عملکرد بالا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-54]
 • معلمان متأهل زن بررسی رابطه رضایت مندی زوجیت و سبک های تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 137-152]
 • معلول جسمی- حرکتی مقایسه استرس فرزندپروری مادرانِ کودکانِ پسر عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و معلول جسمی- حرکتی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • معنای زندگی بررسی مبانی فلسفی و میزان هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی آنان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 73-92]
 • معنویت ارزیابی نقش سبک‌های فرزندپروری ادراک شده فرزندان و رضایت زناشویی والدین در پیش‌بینی معنویت در فرزندان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • معنویت درمانی مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و فراشناخت درمانی بر اضطراب دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • مقابله مذهبی بررسی مبانی فلسفی و میزان هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی آنان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 73-92]
 • مقیاس عناصر صوری هنردرمانی (FEATS) اعتباریابی مقیاس عناصر صوری هنردرمانی (FEATS) در تشخیص نشانگان درونی‌ سازی‌ شده نوجوانان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 43-59]
 • مکانیسم های دفاعی سبک های دفاعی تابعی از خودکارآمد پنداری هیجانی و حرمت خود [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 27-39]
 • مهارت های اجتماعی تأثیر درمان با کمک حیوانات بر نشانه های اصلی اتیسم در کودکان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 61-76]
 • مهارت های ارتباطی تأثیر درمان با کمک حیوانات بر نشانه های اصلی اتیسم در کودکان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 61-76]
 • مهارت های زبان آموزی رابطه امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه دانشجویان با یادگیری مهارت های زبان آموزی توسط آنان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]
 • مهارت های زندگی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]

ن

 • نابینا مقایسه استرس فرزندپروری مادرانِ کودکانِ پسر عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و معلول جسمی- حرکتی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • ناشنوا مقایسه استرس فرزندپروری مادرانِ کودکانِ پسر عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و معلول جسمی- حرکتی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • ناشنوایی بررسی و مقایسه ی حافظه ی دیداری دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوا 11-18 ساله شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 109-121]
 • نرم افزار تقویت حافظه فعال بررسی روایی محتوایی و روایی همزمان "نرم افزار تقویت حافظه فعال" با خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" و خرده آزمون‌ حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران-استنفوردبینه" [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]
 • نشانگان درونی ‌سازی‌ شده اعتباریابی مقیاس عناصر صوری هنردرمانی (FEATS) در تشخیص نشانگان درونی‌ سازی‌ شده نوجوانان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 43-59]
 • نشانه‌های روانی پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی و نشانه های روانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 163-179]
 • نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون مقایسه اثربخشی الگوی چندمحوری با نظریه محدودیت و سازش بر افزایش رفتار کارآفرینانه [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 77-92]
 • نقاشی کندن سیب از درخت (PPAT) اعتباریابی مقیاس عناصر صوری هنردرمانی (FEATS) در تشخیص نشانگان درونی‌ سازی‌ شده نوجوانان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 43-59]
 • نقد تبیینی واقع گرایی انتقادی و تعلیم و تربیت چند فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 75-91]
 • نگرش دینی دینداری طراحی برنامه‌ تعاملی روانی- اجتماعی باورها و رفتارهای دینی دانشجویان بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • نوع دینداری ملاحظات زمینه ای برای اثربخشی مداخلات تربیتی در اعتلا و تعمیق دینداری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 21-39]

و

 • واژگان زبان فارسی تهیه هنجار مقدماتی بار هیجانی واژگان فارسی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 41-71]

ه

 • هیجان تهیه هنجار مقدماتی بار هیجانی واژگان فارسی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 41-71]
 • هنر درمانی اعتباریابی مقیاس عناصر صوری هنردرمانی (FEATS) در تشخیص نشانگان درونی‌ سازی‌ شده نوجوانان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 43-59]
 • هوش معنوی بررسی مبانی فلسفی و میزان هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی آنان [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 73-92]
 • هوش هیجانی پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی و نشانه های روانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 163-179]

ی

 • یادگیری سیار رابطه امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه دانشجویان با یادگیری مهارت های زبان آموزی توسط آنان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]