تعداد مقالات: 446
21. سبک های دلبستگی و توانایی بازشناسی حالت های هیجانی چهره

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11

10.22059/japr.2017.62600

محمدعلی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ قیصر ملکی


25. تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد خودشیفته: مطالعه موردی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-24

10.22059/japr.2018.66774

عیسی مرادی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی