دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه عملکرد حافظه معنایی در کودکان دارای ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک زبانه و دو زبانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22059/japr.2021.304086.643541

حمزه محمدی؛ جواد حاتمی؛ جمیل منصوری؛ داود مفاخری؛ سروش رنجبر


شناسایی مولفه های بافتی در مدرسه تاب آور: یک مرور نظام مند.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22059/japr.2022.88272

لیلا افضلی؛ سیمین حسینیان؛ زهرا نقش


نقش میانجی مکانیزم های دفاعی در رابطه بین ترومای دوران کودکی و سرمایه روانشناختی دانشجویان با نشانه های روان تنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22059/japr.2022.336112.644144

زهرا شریفی؛ عذرا زبردست؛ سجاد رضائی


مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و حافظه شرح حال در افراد مبتلا به اختلال افسردگی، اضطرابی و بهنجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22059/japr.2022.320466.643786

الهام طالب لو