دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22059/japr.2021.306731.643601

عفت نوذری؛ مهرداد ثابت؛ سیمین بشردوست


2. بررسی پدیدارشناسانه گرایش دانشجویان با رشته های غیرمرتبط به تحصیل در رشته های روانشناسی و مشاوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.22059/japr.2021.316595.643725

میلاد توپ شکن؛ زهرا نقش؛ عباس جواهری محمدی


3. بررسی کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اعتیاد به اینترنت و دشواری‌های بین فردی در دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22059/japr.2021.310151.643639

مجید فیروزکوهی برنج آبادی؛ مهشید پورحسین؛ محمد قاسمی ارگنه


4. شناسایی عوامل موثر بر طلاق و ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22059/japr.2021.308375.643607

وحیده ایمانزاده؛ نعیمه محب؛ رضا عبدی؛ مرتضی هنرمند عظیمی


5. مقایسۀ اثر روش های مداخله ای آموزش، بازخورد و القای ریاکاری بر نگرش، قصد و رفتار صرفه جویی انرژی الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22059/japr.2021.299812.643478

بهداد خوشنوا؛ محمد نقی فراهانی؛ حمید خانی پور


6. اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر تعادل و جهت‌یابی دانش‌آموزان با آسیب بینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22059/japr.2021.318284.643748

نسترن سلیمی؛ فاطمه نصرتی؛ باقر غباری بناب


7. نقش میانجی خودشفقت ورزی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تاثیر رویداد قرنطینه اجباری خانگی مبتلایان به کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22059/japr.2021.319681.643770

عذرا زبردست؛ سجاد رضائی؛ منا شریف نیا


8. اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر مسئله گشایی خلاق و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22059/japr.2021.77117.643710

اکرم محمدلو؛ ذکراله مروتی؛ مجید یوسفی افراشته


9. تاثیر آموزش مهارت‌های آموزشی، اجتماعی و هیجانی همکارانه (CASEL) بر مشکلات عاطفی رفتاری درونی و برونی سازی شده و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22059/japr.2021.82375

فائزه پورقربان گورابی؛ نرگس باباخانی؛ فرح لطفی کاشانی


10. واکاوی عوامل مؤثر در ادراک زنان نسبت به فرزندآوری در دوره کووید- 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22059/japr.2021.82376

غلامعلی افروز؛ سیده ثریا علوی نژاد؛ مرتضی ولایی؛ معصومه ضابطی آرانی؛ سمانه بوتیماز