تعداد مقالات: 446
128. مقایسه طیف توان الکتروانسفالوگرافی بین بیماران مبتلا به‌ سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد سالم

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 49-65

10.22059/japr.2020.297071.643428

سپیده دهقانی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ رضا زمردی؛ همایون واحدی


132. تأثیر آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر عشق به یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌ّآموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-67

10.22059/japr.2018.65666

عزت‌اله قدم‌پور؛ حمیده اداوی؛ سمیه روشن نیا


133. بهبود توجه انتخابی افراد سالم با استفاده از تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-65

10.22059/japr.2019.72655

فهیمه سادات حسینی بهارانچی؛ رضا رستمی؛ هادی بهرامی احسان


136. عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-75

10.22059/japr.2018.69568

پریسا غفوریان نوروزی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سید علی کیمیایی


142. مقایسه سرشت و منش در مردان سیگاری و غیر سیگاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-71

10.22059/japr.2018.66788

سعید پورنقاش تهرانی؛ زهرا حسین زاده


150. رابطه ارکان مدل فعال‌سازی هنجار و انگیزش نسبت به صرفه‌جویی با رفتار صرفه‌جویی برق در خانواده‌های تهرانی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 69-91

10.22059/japr.2020.301645.643505

مراد عبدی ورمزان؛ محمد نقی فراهانی؛ حمید خانی پور؛ مجید صفاری نیا