فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی (JAPR) - مقالات آماده انتشار