نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش بارداری تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانشناختی مادر و وزن نوزاد [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 137-154]
 • آموزش حل مساله آموزش حل مساله به مادران و اثربخشی آن بر حل مشکلات خانوادگی و روش فرزندپروری آنان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • آموزش یکپارچگی حسی خانواده-محور اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی خانواده محور بر هماهنگی حرکتی کودکان 5-8 ساله با نشانگان داون [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 113-123]
 • آموزش مستقیم تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 41-58]
 • آموزش ‌های شناختی- رفتاری اثربخشی آموزش‌ های شناختی- رفتاری بر کاهش اهمالکاری دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 81-88]

ا

 • ابراز وجود مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 203-211]
 • اتیسم و تنیدگی والدینی اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و تنیدگی والدینی آنها [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 111-125]
 • احساس معنا در زندگی بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و احساس معنا در زندگی با کیفیت زندگی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 125-136]
 • اختلال استرس پس از سانحه حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد HIV مثبت و خانواده این بیماران [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 73-89]
 • اختلال ریاضی تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 41-58]
 • اختلال عملکرد جنسی بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 157-170]
 • اختلال هماهنگی رشدی تأثیر تمرینات ژیمناستیک بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 47-64]
 • اخلاق رابطه ای بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 157-170]
 • استانداردسازی مقیاس مثبت نگری ایرانیان: ساخت و استانداردسازی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 103-130]
 • اشتغال وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌ روانشناسی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 55-70]
 • اضطراب امتحان مؤلفه‌های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-17]
 • اضطراب درد ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 71-94]
 • اعتیاد ساخت و اعتبار‌یابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 95-110]
 • اعتباریابی ساخت و اعتباریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 69-79]
 • افراد عادی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش های ناکارآمد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]
 • افراد وابسته به مواد مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش های ناکارآمد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]
 • افسردگی اختلال حافظه کاری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (زیر گروه RR-MS) با ناتوانی کم و ارتباط آن با افسردگی و شدت خستگی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 103-112]
 • افسردگی بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 157-170]
 • افسردگی پس از زایمان تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانشناختی مادر و وزن نوزاد [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 137-154]
 • اندوزش کوتاه مدت شناخت سیال در کودکان؛ سازه ای یکپارچه یا متمایز اما به هم مرتبط؟ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-17]
 • انعطاف پذیری شناختی انعطاف پذیری شناختی و کنترل عواطف مادران دانش آموزان پسر نابینا [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 155-165]
 • انگیزش پیشرفت رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 101-116]
 • اهداف پیشرفت پیش بینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش آموزان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • اهمالکاری اثربخشی آموزش‌ های شناختی- رفتاری بر کاهش اهمالکاری دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 81-88]

ب

 • بازی‌درمانی اثربخشی بازی درمانی بر توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال یادگیری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 183-197]
 • بافت فرهنگی رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 101-116]
 • باور اولویت‌بندی اهداف، سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 39-53]
 • باورهای فراشناختی بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی معلمان با صلاحیت های حرفه ای آنان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]

پ

 • پیشرفت تحصیلی رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 101-116]

ت

 • تحلیل آیتم مقیاس مثبت نگری ایرانیان: ساخت و استانداردسازی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 103-130]
 • تحلیل عاملی مقیاس مثبت نگری ایرانیان: ساخت و استانداردسازی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 103-130]
 • تحلیل عاملی تأییدی نیاز به شناخت: ساختار عاملی و تفاوت های جنسیتی در دانش آموزان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 13-28]
 • تربیت معلم بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 19-38]
 • تعلیم و تربیت انتقادی بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 19-38]
 • تعهد هویت مدل ساختاری روابط میان سبک های فرزندپروری والدین با سبک های هویت و تعهد هویت نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-99]
 • تفکر انتقادی بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 19-38]
 • تکانشوری پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 29-49]
 • تمرین رایانه‌ای شناختی بررسی اثربخشی "نرم افزار تقویت حافظه فعال" بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 65-80]
 • تنظیم هیجانات اثربخشی مدل درمانی ماتریکس بر تنظیم هیجانات و لغزش سوءمصرفکنندگان متآمفتامین [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 189-203]
 • توجه اجرایی شناخت سیال در کودکان؛ سازه ای یکپارچه یا متمایز اما به هم مرتبط؟ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-17]

ج

 • جنسیت نیاز به شناخت: ساختار عاملی و تفاوت های جنسیتی در دانش آموزان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 13-28]
 • جهت گیری مذهبی بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و احساس معنا در زندگی با کیفیت زندگی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 125-136]

ح

 • حافظه شرح حال حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد HIV مثبت و خانواده این بیماران [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 73-89]
 • حافظه فعال بررسی اثربخشی "نرم افزار تقویت حافظه فعال" بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 65-80]
 • حافظه کاری اختلال حافظه کاری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (زیر گروه RR-MS) با ناتوانی کم و ارتباط آن با افسردگی و شدت خستگی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 103-112]
 • حرمت ‌خود آشکار مؤلفه‌های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-17]
 • حرمت ‌خود پنهان مؤلفه‌های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-17]

خ

 • خستگی اختلال حافظه کاری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (زیر گروه RR-MS) با ناتوانی کم و ارتباط آن با افسردگی و شدت خستگی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 103-112]
 • خشم پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 29-49]
 • خلاقیت رابطۀ ویژگی های شخصیتی مادران با خلاقیت دختران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-46]
 • خودکارآمدی بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی معلمان با صلاحیت های حرفه ای آنان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]
 • خودکارآمدی پرهیز ساخت و اعتبار‌یابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 95-110]
 • خودکارآمدی تحصیلی پیش بینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش آموزان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]

د

 • دانش ‏آموخته وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌ روانشناسی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 55-70]
 • دانش‌آموز اثربخشی آموزش‌ های شناختی- رفتاری بر کاهش اهمالکاری دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 81-88]
 • دانش آموزان پایه ابتدایی تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 41-58]
 • دانش آموزان دختر رابطۀ ویژگی های شخصیتی مادران با خلاقیت دختران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-46]
 • دانش آموزان نابینا انعطاف پذیری شناختی و کنترل عواطف مادران دانش آموزان پسر نابینا [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 155-165]
 • دانشگاه آلبرتا وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌ روانشناسی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 55-70]
 • دانشگاه تهران وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌ روانشناسی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 55-70]
 • درد مزمن ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 71-94]
 • درگیری در مدرسه روابط معلم با دانش آموز و درگیری در مدرسه: نقش میانجی گر نیازهای اساسی روانشناختی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 19-40]
 • درمان شناختی-رفتاری تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانشناختی مادر و وزن نوزاد [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 137-154]
 • دلبستگی اجتنابی ساخت و مطالعه ویژگیهای روان سنجی مقیاس سه بعدی دلبستگی نوجوان به معلم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 171-182]
 • دلبستگی اضطرابی ساخت و مطالعه ویژگیهای روان سنجی مقیاس سه بعدی دلبستگی نوجوان به معلم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 171-182]
 • دلبستگی ایمن ساخت و مطالعه ویژگیهای روان سنجی مقیاس سه بعدی دلبستگی نوجوان به معلم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 171-182]
 • دوره ابتدایی بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی معلمان با صلاحیت های حرفه ای آنان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]

ر

 • رابرت انیس بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 19-38]
 • راهبردهای تنظیم هیجان مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 203-211]
 • رضایت از زندگی رابطه صبر با رضایت از زندگی، سلامت روانی و شخصیت [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • رضایت از مدرسه پیش بینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش آموزان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • رضایت زناشویی بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 157-170]
 • رفتار لغزش اثربخشی مدل درمانی ماتریکس بر تنظیم هیجانات و لغزش سوءمصرفکنندگان متآمفتامین [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 189-203]
 • رفتار مشکل‎آفرین بافت مدرسه، هویت و رفتارهای مشکل‎آفرین در اوائل نوجوانی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]
 • رقابت عوامل روانشناختی خطرساز در ایجاد مشکلات سلامت ورزشکاران حرفه ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • روابط با معلمان روابط معلم با دانش آموز و درگیری در مدرسه: نقش میانجی گر نیازهای اساسی روانشناختی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 19-40]
 • روانشناسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌ روانشناسی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 55-70]
 • روانشناسی مثبت عوامل روانشناختی خطرساز در ایجاد مشکلات سلامت ورزشکاران حرفه ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • روانشناسی محیطی تحلیلی روانشناختی از نقش درختان در محیط‌های خرید شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 89-102]
 • روش حل مسأله کارآیی آموزش حل مساله اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی: اصلاح رفتار با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 213-228]
 • روش درمانی پاسخ محور اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و تنیدگی والدینی آنها [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 111-125]

ژ

 • ژیمناستیک تأثیر تمرینات ژیمناستیک بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 47-64]

س

 • ساخت ساخت و اعتباریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 69-79]
 • سالمند بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و احساس معنا در زندگی با کیفیت زندگی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 125-136]
 • سبک‌ های پردازش هویت مدل ساختاری روابط میان سبک های فرزندپروری والدین با سبک های هویت و تعهد هویت نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-99]
 • سبک های تفکر رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 101-116]
 • سبک ‌های فرزندپروری والدین مدل ساختاری روابط میان سبک های فرزندپروری والدین با سبک های هویت و تعهد هویت نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-99]
 • سطح ارتباطات بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 157-170]
 • سیگار ساخت و اعتبار‌یابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 95-110]
 • سلامت اولویت‌بندی اهداف، سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 39-53]
 • سلامت روانی مؤلفه‌های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 1-17]
 • سلامت روانی رابطه صبر با رضایت از زندگی، سلامت روانی و شخصیت [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • سندرم داون اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی خانواده محور بر هماهنگی حرکتی کودکان 5-8 ساله با نشانگان داون [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 113-123]
 • سهل انگاری اجتماعی ساخت و اعتباریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 69-79]
 • سوءمصرف‌کنندگان متآمفتامین اثربخشی مدل درمانی ماتریکس بر تنظیم هیجانات و لغزش سوءمصرفکنندگان متآمفتامین [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 189-203]

ش

 • شخصیت رابطه صبر با رضایت از زندگی، سلامت روانی و شخصیت [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • شناخت سیال حافظه کاری شناخت سیال در کودکان؛ سازه ای یکپارچه یا متمایز اما به هم مرتبط؟ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-17]

ص

 • صبر رابطه صبر با رضایت از زندگی، سلامت روانی و شخصیت [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • صلاحیت های حرفه ای بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی معلمان با صلاحیت های حرفه ای آنان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]

ط

 • طرح پژوهش تک آزمودنی تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 41-58]
 • طرحواره های ناسازگار اولیه مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش های ناکارآمد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]

ع

 • عزت نفس تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانشناختی مادر و وزن نوزاد [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 137-154]

ف

 • فرزندپروری آموزش حل مساله به مادران و اثربخشی آن بر حل مشکلات خانوادگی و روش فرزندپروری آنان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • فرسودگی شغلی مقایسه کیفیت خواب و فرسودگی شغلی در کارمندان نوبت‏کار و روزکار شرکت پتروشیمی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 197-216]

ک

 • کارکرد اجرایی کارآیی آموزش حل مساله اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی: اصلاح رفتار با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 213-228]
 • کارکردهای اجرایی تأثیر تمرینات ژیمناستیک بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 47-64]
 • کارکرد‏های اجرایی حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد HIV مثبت و خانواده این بیماران [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 73-89]
 • کارمندان روزکار مقایسه کیفیت خواب و فرسودگی شغلی در کارمندان نوبت‏کار و روزکار شرکت پتروشیمی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 197-216]
 • کارمندان نوبت‌کار مقایسه کیفیت خواب و فرسودگی شغلی در کارمندان نوبت‏کار و روزکار شرکت پتروشیمی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 197-216]
 • کیفیت خواب مقایسه کیفیت خواب و فرسودگی شغلی در کارمندان نوبت‏کار و روزکار شرکت پتروشیمی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 197-216]
 • کیفیت زندگی بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و احساس معنا در زندگی با کیفیت زندگی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 125-136]
 • کلان‌شهر مشهد تحلیلی روانشناختی از نقش درختان در محیط‌های خرید شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 89-102]
 • کم وزنی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانشناختی مادر و وزن نوزاد [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 137-154]
 • کنترل عواطف انعطاف پذیری شناختی و کنترل عواطف مادران دانش آموزان پسر نابینا [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 155-165]
 • کنش‎وری ‎مدرسه بافت مدرسه، هویت و رفتارهای مشکل‎آفرین در اوائل نوجوانی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]
 • کودکان دچار اختلال یادگیری اثربخشی بازی درمانی بر توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال یادگیری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 183-197]

ل

 • لکنت زبان مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 203-211]

م

 • مثبت نگری مقیاس مثبت نگری ایرانیان: ساخت و استانداردسازی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 103-130]
 • محیط‌های تجاری تحلیلی روانشناختی از نقش درختان در محیط‌های خرید شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 89-102]
 • مدل درمانی ماتریکس اثربخشی مدل درمانی ماتریکس بر تنظیم هیجانات و لغزش سوءمصرفکنندگان متآمفتامین [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 189-203]
 • مردان ساخت و اعتباریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 69-79]
 • مشتری تحلیلی روانشناختی از نقش درختان در محیط‌های خرید شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 89-102]
 • مشکلات خلقی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانشناختی مادر و وزن نوزاد [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 137-154]
 • مشکلات سلامت عوامل روانشناختی خطرساز در ایجاد مشکلات سلامت ورزشکاران حرفه ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • مشکل خانوادگی آموزش حل مساله به مادران و اثربخشی آن بر حل مشکلات خانوادگی و روش فرزندپروری آنان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • معلم ساخت و مطالعه ویژگیهای روان سنجی مقیاس سه بعدی دلبستگی نوجوان به معلم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 171-182]
 • معلمان بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی معلمان با صلاحیت های حرفه ای آنان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]
 • مقیاس ساخت و مطالعه ویژگیهای روان سنجی مقیاس سه بعدی دلبستگی نوجوان به معلم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 171-182]
 • مقیاس PASS-20 تحلیل عاملی و کارگران سانحه دیده شغلی ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 71-94]
 • مقیاس سازی مقیاس مثبت نگری ایرانیان: ساخت و استانداردسازی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 103-130]
 • مقبولیت اجتماعی کارآیی آموزش حل مساله اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی: اصلاح رفتار با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 213-228]
 • مهارت‌های بین فردی کارآیی آموزش حل مساله اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی: اصلاح رفتار با رویکرد شناختی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 213-228]
 • مولتیپل اسکلروزیس اختلال حافظه کاری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (زیر گروه RR-MS) با ناتوانی کم و ارتباط آن با افسردگی و شدت خستگی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 103-112]

ن

 • نیاز به شناخت نیاز به شناخت: ساختار عاملی و تفاوت های جنسیتی در دانش آموزان [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 13-28]
 • نیازهای اساسی روانشناختی روابط معلم با دانش آموز و درگیری در مدرسه: نقش میانجی گر نیازهای اساسی روانشناختی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 19-40]
 • نرم افزار تقویت حافظه فعال بررسی اثربخشی "نرم افزار تقویت حافظه فعال" بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 65-80]
 • نقص توجه و تمرکز اثربخشی بازی درمانی بر توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال یادگیری [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 183-197]
 • نگرش های ناکارآمد مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش های ناکارآمد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]
 • نوجوانی بافت مدرسه، هویت و رفتارهای مشکل‎آفرین در اوائل نوجوانی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]

و

 • واسطه‎گری بافت مدرسه، هویت و رفتارهای مشکل‎آفرین در اوائل نوجوانی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]
 • والدین اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و تنیدگی والدینی آنها [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 111-125]
 • ورزش عوامل روانشناختی خطرساز در ایجاد مشکلات سلامت ورزشکاران حرفه ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • ویژگی های شخصیتی مادران رابطۀ ویژگی های شخصیتی مادران با خلاقیت دختران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-46]
 • وسواس پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 29-49]

ه

 • هیجان عوامل روانشناختی خطرساز در ایجاد مشکلات سلامت ورزشکاران حرفه ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • هیجان پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 29-49]
 • هدف اولویت‌بندی اهداف، سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 39-53]
 • هماهنگی حرکتی اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی خانواده محور بر هماهنگی حرکتی کودکان 5-8 ساله با نشانگان داون [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 113-123]
 • هنری ژیرو بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 19-38]
 • هویت شخصی بافت مدرسه، هویت و رفتارهای مشکل‎آفرین در اوائل نوجوانی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]
 • هوش سیال شناخت سیال در کودکان؛ سازه ای یکپارچه یا متمایز اما به هم مرتبط؟ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-17]