دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر برنامه درمانی مبتنی بر تعامل والد کودک (PCIT) در رابطه با خانواده و کودکان با اختلال طیف اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

فرشته جوادی؛ سعید حسن زاده؛ غلامعلی افروز؛ سوگند قاسم زاده


2. بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و تنهایی در پیش بینی نوموفوبیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399


4. مدل ساختاری رابطه عزت‌نفس، خودشئ‌انگاری، و طرحواره‌های ظاهر با سبک انتخاب لباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399


5. کاربرد علوم شناختی در مدیریت (با بهره گیری از رویکرد فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399


7. تعیین سهم ذهن آگاهی و بهزیستی روانی در پیش‌بینی خودتنظیمی یادگیری دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399