پژوهش های کاربردی روانشناختی (JAPR) - مقالات آماده انتشار