دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی پدیدارشناسانه گرایش دانشجویان با رشته های غیرمرتبط به تحصیل در رشته های روانشناسی و مشاوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.22059/japr.2021.81390

میلاد توپ شکن؛ زهرا نقش؛ عباس جواهری محمدی


2. اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر مسئله گشایی خلاق و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22059/japr.2021.77117.643710

اکرم محمدلو؛ ذکراله مروتی؛ مجید یوسفی افراشته